Rynek finansowy

Bułgarski system finansowy obejmuje różne struktury regulacyjne. Bułgarski Bank Narodowy (BNB) odpowiada za system bankowy, natomiast Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest głównym regulatorem rynków kapitałowych, pośredników inwestycyjnych i firm inwestycyjnych (w tym towarzystw ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych).

Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych (BSE-SOFIA) jest jedyną działającą giełdą papierów wartościowych w Bułgarii, a także spółką publiczną notowaną na giełdzie. Centralny Depozyt JSC (CD) jest instytucją, która zapewnia rozrachunek korporacyjnych papierów wartościowych w formie zapisu księgowego. Centralny Depozyt jest kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Bułgarii i Ministerstwo Finansów.

W latach 1995-2014 w Bułgarii przyjęto wiele ustaw i rozporządzeń, które stanowią podstawę prawną oferty publicznej i obrotu instrumentami finansowymi. Należy zauważyć, że system bułgarski jest w pełni zharmonizowany z obowiązującym prawodawstwem europejskim.

W 2000 roku BSE-Sofia wprowadziła w pełni zautomatyzowany system obrotu RTS Plaza, w tym samym roku uruchomiła indeks giełdowy SOFIX, a w 2003 roku Giełda uruchomiła internetową aplikację dostępu on-line do BSE – COBOS (Client Order-Book Online System). W czerwcu 2007 roku BSE-Sofia została przyjęta jako pełnoprawny członek Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), której członkami są tylko rynki regulowane w UE uznane przez Komisję Europejską. Od 2008 roku Bułgarska Giełda Papierów Wartościowych korzysta z elektronicznej platformy transakcyjnej T7® obsługiwanej przez Deutsche Boerse.

Rynek regulowany BSE składa się z dwóch rynków – Rynku Głównego BSE (podzielonego na kilka segmentów) oraz Rynku Alternatywnego BaSE. Rynki te są podzielone według kryteriów jakościowych i ilościowych dotyczących emitentów i emitowanych przez nich emisji instrumentów finansowych, w tym rodzaju instrumentów finansowych, szczegółowych wymogów dotyczących struktury akcjonariatu emitenta, jego wyników finansowych, płynności oraz wymogów w zakresie ujawniania informacji.

Oprócz rynku regulowanego BSE organizuje jako wielostronną platformę obrotu rynek rozwoju MŚP BEAM, który umożliwia finansowanie małych i średnich firm w Bułgarii. Program SME Growth Market zapewnia spółkom szereg korzyści w porównaniu z wymogami stawianymi emitentom notowanym na rynku regulowanym organizowanym przez BSE-Sofia. Spadek wymagań dla spółek występuje zarówno w procesie dopuszczenia do obrotu, jak i w dalszym procesie jako spółki giełdowej. Niektóre z korzyści to: (i) pozyskanie środków do określonych limitów bez konieczności posiadania zatwierdzonego prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego dla pierwszej oferty publicznej; (ii) publiczne publikowanie wyłącznie rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych; (iii) udziałowcy w spółkach nie mają obowiązku ujawniania swoich udziałów po przekroczeniu określonego progu i/lub nabycia przez nich określonego procentu akcji itp. Rynek BEAM jest jednak dość nowy i nadal jest oczekiwanie. aby przyciągnąć firmy do handlu.

Ład korporacyjny

Ład korporacyjny bułgarskich spółek publicznych jest regulowany zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i w Krajowym Kodeksie Ładu Korporacyjnego, który jest zgodny z Zasadami Ładu Korporacyjnego OECD i który stosuje zasadę „przestrzegaj lub wyjaśnij”. Spółka publiczna jest zobowiązana do wydania rocznego raportu ładu korporacyjnego na temat przestrzegania Krajowego Kodeksu Ładu Korporacyjnego oraz do przedstawienia informacji na temat polityki różnorodności spółki lub wyjaśnienia przyczyn jej nie prowadzenia.

Obowiązujące w Bułgarii prawo dotyczące ładu korporacyjnego określa wymogi dotyczące wynagrodzenia i składu organów zarządzających i nadzorczych spółki publicznej, ustanowienia niezależnego komitetu audytu, zasad zapewniających ochronę praw akcjonariuszy mniejszościowych i innych.

Należy zauważyć, że szereg okoliczności, w tym korzystny system podatkowy w Bułgarii, wprowadzenie zasad i praktyk prawnych z prawa Unii Europejskiej w zakresie regulacji rynków finansowych, wysokie wymagania regulacyjne i nadzorcze wobec wszystkich uczestników rynku tworzą warunki dla zrównoważonego i postępowego rozwoju bułgarskiego rynku kapitałowego.