Prawo podatkowe

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CITA) i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PITA) określają niektóre z głównych zasad i procedur podatkowych w Bułgarii.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych w Bułgarii wynosi 10%. Podstawę opodatkowania przy obliczaniu podatku od osób prawnych jest dochód podatkowy.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest nakładany na podlegający opodatkowaniu zysk lokalnych osób prawnych i zagranicznych osób prawnych z miejsca prowadzenia działalności w Bułgarii. Osoby prawne, które nie są zarejestrowane w Bułgarii i nie prowadzą działalności w kraju za pośrednictwem miejsca prowadzenia działalności, płacą podatek tylko od dochodów uzyskanych ze źródeł w Bułgarii.

Podatnicy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych składają zeznanie roczne z tytułu podatkowego wyniku finansowego oraz rocznego należnego podatku dochodowego. Formularz rocznego zeznania podatkowego składa się nie później niż do 31 marca następnego roku w dyrekcji terytorialnej Krajowej Agencji Skarbowej, w której podatnik jest zarejestrowany. Roczne sprawozdanie z działalności składa się wraz z formularzem rocznego zeznania podatkowego.

Zyski kapitałowe z transakcji z akcji spółek publicznych i praw będących przedmiotem obrotu na takich akcjach realizowanych na regulowanym rynku giełdowym UE lub bułgarskiej giełdzie nie podlegają opodatkowaniu u źródła.

Dywidendy i dochody z likwidacji wypłacane przez podmioty będące rezydentami zarówno rezydentom, jak i zagranicznym osobom fizycznym podlegają opodatkowaniu ostatecznego podatku u źródła w wysokości 5%. Gdy zagraniczna osoba fizyczna jest traktowana dla celów podatkowych jako rezydent państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego kraju – członka Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to określone dochody nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek u źródła od dochodów osób zagranicznych

Stawka podatku dochodowego od odsetek, opłat autorskich i licencyjnych wynosi 5% (zgodnie z przepisami CITA) i wynosi 10% od wszystkich pozostałych dochodów.

Osoby zobowiązane do odliczenia i zapłaty podatku u źródła deklarują podatek za kwartał składając deklarację do końca miesiąca następującego po kwartale. Formularz deklaracji składa się do dyrekcji okręgowej Krajowej Agencji Skarbowej, w której płatnik dochodu jest lub ma być zarejestrowany.

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jeżeli w umowie podatkowej lub innej umowie międzynarodowej ratyfikowanej przez Bułgarię znajdują się postanowienia inne niż CITA, zastosowanie mają postanowienia odpowiedniej umowy podatkowej lub umowy.

Podatnikom przysługuje ulga podatkowa na warunkach CITA z tytułu podatków płaconych za granicą w przypadku niestosowania postanowień umowy międzynarodowej.

Ulga podatkowa jest ustalana dla każdego kraju i dla każdego rodzaju dochodu indywidualnie i jest ograniczona do kwoty bułgarskiego podatku od takich zysków lub dochodów.

Aby skorzystać z korzyści wynikających z unikania podwójnego opodatkowania przewidzianych w umowie, osoba zagraniczna musi złożyć wniosek do administracji podatkowej.

Podatek dochodowy

Opodatkowanie dochodów osobistych, w tym dochodów od osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, reguluje PITA.

Podatnikami PITA są:

  • lokalne osoby fizyczne – z dochodów ze źródeł w Bułgarii i za granicą;
  • zagraniczne osoby fizyczne – o dochodach ze źródeł w Bułgarii;
  • osoby krajowe i zagraniczne zobowiązane do potrącania i płacenia podatków na podstawie PITA.

Rodzaje podatków od dochodów osobistych to:

  • podatek od całkowitej rocznej podstawy opodatkowania – 10% (od dochodów z: zatrudnienia; innej działalności gospodarczej, takiej jak: handel itp.; najem lub inne odpłatne oddawania praw lub mienia do użytkowania; dochodów z innych źródeł);
  • podatek od rocznej podstawy opodatkowania – 15% (od dochodów z działalności jednoosobowej oraz od dochodów z działalności gospodarczej przypadających na osoby fizyczne zarejestrowane jako producenci rolni);
  • Ostateczne opodatkowanie – 10%, 8% lub 7% (naliczane od wyszczególnionych dochodów naliczonych/zapłaconych na rzecz osób niebędących rezydentami ze źródeł w Bułgarii, jeśli nie są realizowane poprzez stałą podstawę w kraju, a także niektóre rodzaje dochodów uzyskiwanych przez lokalne osoby fizyczne).

Zeznanie podatkowe należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku nabycia przychodu. Podatek należy uiścić do 30 kwietnia roku następującego po roku nabycia przychodu.

 

Podatek od wartości dodanej (VAT)

Ustawa o podatku od wartości dodanej (VATA) reguluje nakładanie podatku od wartości dodanej (VAT). W ramach VATA podatnikiem jest każda osoba, która samodzielnie prowadzi jakąkolwiek działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultaty.

Stawka VAT wynosi 20% i dotyczy:

  • każda podlegająca opodatkowaniu dostawa towarów lub usług dokonywana odpłatnie, z wyjątkiem określonych przepisami prawa, które podlegają stawce podatku 0%;
  • import towarów na terenie kraju;
  • każde odpłatne nabycie wewnątrzunijne z miejscem wykonania w kraju.

Obniżona stawka 9% dotyczy noclegów w hotelach i podobnych obiektach, w tym noclegów wakacyjnych oraz wynajmu miejsc na pola namiotowe lub przyczepy kempingowe. Do dostaw wyraźnie przewidzianych w VATA obowiązuje stawka podatku 0%.

Obowiązkowi rejestracji na podstawie VATA podlega każdy podatnik, którego obroty podlegające opodatkowaniu wynoszą 50 000 BGN lub więcej w okresie nieprzekraczającym dwunastu kolejnych miesięcy poprzedzających bieżący miesiąc. Osoba ta jest zobowiązana złożyć wniosek o rejestrację w ramach VATA w terminie 14 dni po upływie okresu rozliczeniowego, w którym osiągnął taki obrót. Obowiązek zarejestrowania powstaje niezależnie od okresu, w którym powstał obrót podlegający opodatkowaniu, jednak nie na okres dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Dostawa wewnątrzwspólnotowa

Wewnątrzwspólnotowa (wewnątrzunijna) dostawa towarów to dostawa towarów przewożonych przez lub w imieniu dostawcy /osoby zarejestrowanej w VAT/ lub odbiorcę z terytorium państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego, gdzie odbiorca jest podatnikiem lub osobą prawną niepodlegającą opodatkowaniu, która jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w innym państwie członkowskim. Każde wewnątrzunijne nabycie towarów, których dostawa na terytorium kraju jest dostawą zwolnioną z VATA.