Zainwestuj w Bułgarii
Prawo Podatki Spółki
Profesjonalnie

Informacje ogólne

System prawny

Bułgarski system prawny jest typowym przedstawicielem rzymsko-germańskiej rodziny prawniczej i za główne źródło prawa uznaje akty sejmowe. Orzecznictwo bułgarskie nie traktuje precedensu sądowego jako źródła prawa. Jednak doktryna prawna odwołuje się niekiedy do tzw. źródeł pośrednich (lub „pomocniczych”) prawa, takich jak: orzecznictwo (praktyka sądów), obyczaje prawne, zasady moralne, słuszność („sprawiedliwość”) .

Jako członek Unii Europejskiej (UE) wszystkie przepisy UE mają zastosowanie w Bułgarii.

Sądy

Procedura prawna w Bułgarii jest trzyinstancyjna (z pewnymi wyjątkami od tej reguły). System sądów jest zdecentralizowany, tzn. sądy różnej rangi rozmieszczone są na terenie całego kraju.

Najwyższy Sąd Kasacyjny jest najwyższą instancją sądową w sprawach karnych i cywilnych. Sprawuje najwyższą kontrolę sądową nad właściwym i jednolitym stosowaniem prawa przez wszystkie sądy.

Najwyższy Sąd Administracyjny sprawuje najwyższy nadzór sądowy nad precyzyjnym i równym stosowaniem prawa w sądownictwie administracyjnym. Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy w zakresie (i) zaskarżania przepisów ustawowych, (ii) zaskarżania decyzji Rady Ministrów i ministrów, (iii) skarg kasacyjnych i odwołań procesowych od orzeczeń sądów pierwszej instancji, (iv ) odwołań stron w postępowaniach od orzeczeń i zarządzeń itp.

Sąd Arbitrażowy przy Bułgarskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej

Sąd Arbitrażowy rozstrzyga spory cywilne oraz spory dotyczące uzupełniania braków w umowach lub dostosowywania umów do nowych okoliczności, niezależnie od tego, czy jedna czy obie strony mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Republice Bułgarii.

Trybunał Konstytucyjny Republiki Bułgarii

Bułgarski Trybunał Konstytucyjny zapewnia nadrzędność konstytucji nad ustawami i regulaminami uchwalonymi przez parlament oraz nad dekretami prezydenckimi. Ten sąd nie jest częścią systemu sądownictwa. Jest niezależnym organem, który swoje uprawnienia czerpie bezpośrednio z Konstytucji. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne (tj. nie podlegają zaskarżeniu) i są wiążące dla wszystkich, w tym sądów. Wiążą one przez wykładnię Konstytucji przez orzeczenia interpretacyjne Sądu Konstytucyjnego, a także przez inne jego orzeczenia.